The effect of an educational video on patients' bowel preparation before colonoscopy: a single-blind randomized controlled study

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Güneş, Ayşegül
Tekin, Yasemin Eda
El, Çiçek
Bektaş, Hasan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Termedia Publishing House LTD
Abstract
Background. The objective of this research was to assess the efficacy of bowel preparation (BP) and colonoscopy compliance of video training given to patients prior to colonoscopy. Material and methods. In this single-blind randomized controlled study, patients in the control group received traditional written instructions with the same content as oral instructions. A total of 139 patients were included in the study, 70 of whom were allocated to the video education group, and 69 to the traditional education group. After the procedure, both groups’ BP quality and satisfaction with education were measured. Sociodemographic Characteristics Form, Boston Bowel Preparation Scale, Colonoscopy Preparation Compliance Form, and Education Satisfaction Form were used in the study. Results. The BP quality scores of the patients in the video group were found to be higher than the traditional method (p<0.05). In addition, it was found that the educational satisfaction scores, general BP compliance score, solid diet compliance scores, and liquid diet compliance scores were higher in the video group than in the traditional method patients (p<0.05). Conclusions. Video-based colonoscopy preparation training is an effective alternative to traditional methods.
Wprowadzenie. Celem niniejszego badania była ocena skuteczności filmu edukacyjnego na temat przygotowania jelit do badania, zaprezentowanego pacjentom przed kolonoskopią. Materiał i metody. W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu z pojedynczą ślepą próbą, pacjenci w grupie kontrolnej otrzymywali tradycyjne pisemne instrukcje o takiej samej treści jak instrukcje ustne. Do badania włączono łącznie 139 pacjentów, spośród których 70 przydzielono do grupy objętej edukacją z wykorzystaniem filmu, a 69 do grupy z edukacją tradycyjną. Po zabiegu w obu grupach mierzono jakość przygotowania jelit i zadowolenie z edukacji. W badaniu wykorzystano Formularz Charakterystyki Socjodemograficznej, Skalę Boston, Formularz Przestrzegania Zaleceń Przygotowania do Kolonoskopii oraz Formularz Satysfakcji z Edukacji. Wyniki. Stwierdzono, że wyniki dotyczące jakości przygotowania jelit u pacjentów w grupie objętej edukacją z wykorzystaniem filmu były wyższe niż w przypadku metody tradycyjnej (p<0,05). Ponadto stwierdzono, że wyniki satysfakcji z edukacji, ogólny wynik przestrzegania zaleceń przygotowania jelit, wyniki przestrzegania diety stałej i wyniki przestrzegania diety płynnej były wyższe w grupie z wykorzystaniem filmu niż u pacjentów stosujących metodę tradycyjną (p<0,05). Wnioski. Szkolenie w zakresie przygotowania do kolonoskopii oparte na filmie stanowi skuteczną alternatywę dla tradycyjnych metod.
Description
Keywords
Bowel preparation , Video education , Instructional film and video , Colonoscopy , Patient education , Przygotowanie jelit , Edukacja wideo , Film instruktażowy , Kolonoskopia , Edukacja pacjentów
Citation
Güneş, A., Tekin, Y. E., El, Ç. & Bektaş, H. (2023).The effect of an educational video on patients' bowel preparation before colonoscopy: a single-blind randomized controlled study. Health Problems of Civilization, 17(3), 226-235. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.130496