Öğrenci-proje atama probleminde farklı grup kararlarının değerlendirilmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Tabansız, Gülveren
Sebatlı Sağlam, Aslı
Çavdur, Fatih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Abstract
Öğrenci-Proje Atama (ÖPA), genel olarak, çeşitli kriterlerin dikkate alınmasıyla öğrenci-proje gruplarının oluşturmasını ve bu gruplara projelerin atanmasını içeren çok-kriterli bir problem olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, problemin çözümü için üç aşamadan oluşan bir yaklaşım önerilmektedir. Yakın tarihli başka bir çalışmada geliştirilmiş olan bir 0-1 tamsayılı-hedef programlama formülasyonundan adapte edilmiş olan matematiksel programlama modeliyle, çalışmanın ilk aşamasında çeşitli kriterler dikkate alınarak öğrenci-proje gruplarının oluşturulması gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kriterler ise (i) bir gruptaki öğrenci sayısı, (ii) genel akademik not ortalaması (GANO) değeri, (iii) yabancı dil, (iv) bilgisayar programlama, (v) genel ofis yazılımları ve (vi) veri tabanı yönetimi yetenekleridir. Sonraki aşamada, grup-proje eşleştirmeleri gerçekleştirilmeden önce, oluşturulan grupların proje tercihleri için grup üyelerinin farklı bakış açılarını yansıtan grup kararları belirlenmektedir. Son olarak, öğrenci-proje gruplarının proje tercihlerine yönelik olarak oluşturulan grup kararları kullanılarak bir 0-1 tamsayılı program ile grup-proje atamaları gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın literatüre olan katkısı, önerilen üç aşamalı yaklaşımla, grup kararlarının dikkate alınarak ÖPA probleminin çözülmesi şeklinde özetlenebilir. Böylelikle, farklı bakış açılarına sahip çok sayıdaki öğrencinin tercihleri, ÖPA sürecinde önemli bir kriter olan tercih kriteri için yansız ve tek bir grup kararı olarak ele alınabilmektedir. Önerilen yaklaşım, akademik bir kurumdaki gerçek bir ÖPA problemine uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, ilgili literatürde bulunan diğer atama yaklaşımlarının sonuçları ile çeşitli performans parametreleri açısından karşılaştırılmıştır ve kriterlerin performans skorlarında ortalama %9 oranında iyileşme olduğu gözlenmiştir.
In general, Student-Project Allocation (SPA) might be defined as a multi-criteria problem of formation of student-project groups and allocation of projects to these groups by considering different criteria. In this study, an approach including three phases is proposed for the solution of the problem. In the first phase, student-project groups are formed using a mathematical programming model adapted from a 0-1 integer-goal programming formulation in the literature. These criteria are (i) the number of students in a group, (ii) grade points average (GPA) value, (iii) language, (iv) computer programming, (v) general office software and (vi) database management skills. In the next phase, before performing group-project matchings, group decisions of the formed-groups for their project preferences are determined representing different point of views the group members. Finally, group-project allocations are performed via a 0-1 integer program using the corresponding group decisions. The contribution of the study may be summarized as solving the problem using the proposed three-phase approach by taking into account group decisions. Thus, the preferences of many students with different perspectives can be considered as an unbiased and single group decision for the preference criterion, which is an important criterion in the SPA process.
Description
Keywords
Öğrenci-proje atama (ÖPA) , Grup kararı , Matematiksel programlama , Tamsayılı programlama , Hedef programlama , Student-project allocation (SPA) , Group decision , Mathematical programming , Integer programming , Goal programming
Citation
Tabansız, G. , Sebatlı Sağlam, A. & Çavdur, F. (2023). ÖĞRENCİ-PROJE ATAMA PROBLEMİNDE FARKLI GRUP KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31 (1) , 544-557. DOI: 10.31796/ogummf.1145417